Esalba |

Esalba Metal 1942 senesinden beri metal parça yardımcı sanayi olarak faaliyet gösteren Albakom Metal A.Ş ile 1921 senesinden beri deniz taşımacılığı alanın   da faaliyet gösteren Cerrahgil A.Ş nin deneyim ve tecrübeleri ile kurduğu bir üretim firmasıdır.

Esalba Metal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde, Türkiye’nin en modern metal parça yardımcı sanayi yatırımı olma iddasıyla Ocak 2007 tarihinde     faaliyete geçmiştir. 

Otomotiv, Beyaz Eşya, Ankastre Mutfak Aletleri, Metal Raf Sistemleri sektörlerine çeşitli proseslerle metal şekillendirme hizmeti vermektedir.

Sac işleme ile ilgili özel hatlar ve projeler yapmaktadır.

Tragen markası ile ankastre mutfak ürünleri üretmektedir.

Misyon&Vizyon |

Misyonumuz;
Yenilikçi üretim teknolojileri ile yassı metal işlemeyi müşteri odaklı ve sürdürülebilir büyüme ile gerçekleştirebilmek.

Vizyonumuz;
Kaliteli ve hızlı servisi, müşterilerine sunduğu çözümler, kuvvetli çalışma ekibi ile rakiplerinden daima bir adım önde
olmak ve değer yaratmak.


Kalite Politikası |

KALİTE POİLİTİKASI

Esalba; Müşteriler, çalışanlar ve işletmenin mutluluğunu sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Bu hedefe ulaşmak amacıyla Esalba;

• Müşteri taleplerini ve gereksinimlerini önceden çok iyi belirleyip buna uygun komple çözümler sunarak üst düzey müşteri memnuniyeti sağlar,

• İş mükemmelliğini hedefler,

• Çalışanlarının motivasyonunu ön planda tutar,

• İşletme ortaklarının yatırımları karşılığındaki beklentilerini sağlar,

• Kaliteyi müşteri ihtiyaçlarının karşılanması olarak algılar. Kalitenin başlangıçta ve bir defada üretilebileceği bilinciyle hareket eder,

• Toplam kalitenin her alanda yaygınlaşmasını, "sıfır" hatayı, sürekli iyileştirme felsefesinin işletmenin her biriminde uygulanır hale getirmeyi ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini ve devamlılığını sağlamayı hedefler,

• Çağdaş bir firma olmak, rekabet koşullarına uyum sağlamak, misyon ve vizyonunu gercekleştirebilmek için en önemli potansiyelin bilgi olduğu bilinciyle hareket eder,

• Elemanlarının tüm potansiyelini yararlı hale getirebilmek için esnek ve yalın bir yönetim modeli içerisinde fonksiyon ve seviye ile ilişkili olmaksızın ekip çalışmasını ön plana çıkarır.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği |

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği

ESALBA METAL San. ve Tic. A.Ş
. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu politika doğrultusunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

  1. Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;
  2.  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;
  3. Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  4. Tüm üretim süreçlerinde çevre ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uymak,
  5.  İşletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını: iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedeflemek,
  6. Risk analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip ve risk düzeylerini azaltmak,
  7.  Tüm attıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak,çevre kirliliğinin önüne geçmek,
  8. Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;
  9. Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını ve iş güvenliği kültürünü oluşturarak, bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak;
  10.  Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikası

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘Önce İnsan’ prensibi ile hareket eden şirketimiz;

· Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikleri ve gönüllü olarak uyguladığımız standartları sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi
· Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı ; işçilerin sendikaya katılma , toplu görüşme haklarına saygı göstermeyi
· İşçileri herhangi bir nedenle veya uygulamayla ayırmamayı,eşit tutmayı
· Şirketin tüm faaliyetlerinde ve çalışanların tüm iş ilişkilerinde rüşvet ve yolsuzluğu önleyici tedbirler almayı
· Çalışanların kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı
· Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı
· Risk analizi yaklaşımı ile tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirleyerek bu kriterlerin eğitimler vererek çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlamayı
· Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, bizimle iş ilişkisinde olan her türlü alt tedarikçimizde çocuk işçi çalıştırmamayı; herhangi bir
nedenle kuruluşumuzda veya alt tedarikçilerimizde çocuk işçi çalıştırma durumu ortaya çıkarsa; bu durumu müşterimize bildirmeyi ve çocuk işçiyi okula yönlendirip takip etmeyi
· Çalışanlarımızın taciz ve suistimale maruz kalmaması amacıyla her türlü tedbiri alıp, kontrollerini gerçekleştirmeyi
· Çalışanların işyerinde güvenli ve etkin şekilde çalışmalarını engelleyen alkol, uyuşturucu gibi ilaçların kullanımını önleyen tedbirler almayı
· Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı
· Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre faaliyetlerinde devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

İş Ahlakı 

• İletişim: Herhangi bir medya kuruluşuna, şirketimiz adına açıklama yapma yetkisi ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ veya yetkilendireceği şirket üst düzey yöneticisidir.
• Gizlilik: Çalışanlarımız görevlerini yürüttükleri sırada, şirket ya da paydaşlarına ilişkin öğrenmiş oldukları gizli ya da açıklanmasında sakınca bulunan bilgileri hiçbir ortamda açıklayamaz.
• Hediye Almama: Çalışanlarımız iş ilişkisinde bulunduğu kişilerden hediye talep edemez, bu anlamı doğuracak davranışlarda bulunamaz. Ayrıca dış müşteri ve tedarikçilerle iş birliği içerisinde olan bölümler ve çalışanlar, müşteri ve tedarikçilerden de hediye kabul edemez, ayrıca çalışanlarımız hediye almama ile ilgili kuralı iş birliği içerisinde olduğu tüm müşteri ve tedarikçilere iletmekle yükümlüdürler. Gelebilecek her türlü (para, mal, hizmet vb.) hediyeyi de kabul etmemek zorunda olup, bağlı olduğu yöneticisini de bu durumdan haberdar etmelidir. Ancak yılın özel günlerinde çalışanı yükümlülük altına sokmayacak sembolik değere sahip hediyeler bu kapsam dışındadır.
• Çıkar Çatışmaları: Şirket çıkarları kişisel çıkarların üzerinde tutulmalıdır. Çalışanlarımız görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel çıkar sağlamak üzere kullanamaz. Bunun için şirketini zarara uğratacak her türlü işlem ve eylemden uzak durmak zorundadır. Yolsuzluk asla kabul edilemez.
• Rekabet: Şirketimiz rekabet ederken yasalara uygun, açık, dürüst ve etik davranmaya son derece önem vermelidir.

Sorumluluklarımız

Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza karşı;

• Herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit davranmalıyız.
• Kendileri ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermeliyiz.
• Hak ve menfaatlerine karşı saygılı olmalı, iş ilişkilerimizde etik davranmalıyız.
• Çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncü rol almalıyız.


Çalışanlarımız

• Çalışanlarımızla her türlü iş ve iletişimimizde ırk, dil, din, cinsiyet vb. ayrım gözetilemez.
• İşe alımlarda işin gerekliliklerine göre karar veririz.
• Çalışanlarımıza kariyer fırsatları sağlıyor ve bu fırsatları kullanmalarını teşvik ediyoruz.
• Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini rahatlıkla sunabildiği bir iletişim ortamını destekliyoruz.
• Çalışanlarımızın bağlılığına ve sorumluluk duygusuna güveniriz. Her zaman iş ahlakı içerisinde hareket edeceklerinden ve her türlü menfaat çatışmasından uzak duracaklarından şüphe duymayız.
• Çalışanlarımızın kişisel bilgileri özenle saklanır ve izni olmadıkça şirket içi ya da dışı üçüncü şahıslara verilemez.
• Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratma çabasındayız.

Çalışanlarımızın yasal haklarına saygı duyar ve koruruz.

• Tüm çalışanlarımıza işe alımlarından başlayarak eşit olanaklar sunarız.
• Çalışanlarımızın iş becerileri ve kişisel gelişimi için eğitime önem veririz.
•  Yasal çalışma saatleri içerisinde çalışırız.
• Çalışanlarımızın özel yaşamlarına saygı gösteririz.
• Çocuk işçi çalıştırmayız.

 
 Hukuk ve Ahlak Kurallarına Uygunluk

• Tüm faaliyetlerimizde hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde hareket eder, toplum etik kurallarına ve çıkarlarına ters düşecek tutum ve davranışlardan kaçınırız.   


İşletme Yöneticisi
01.05.2017


İngilizce Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde Eskişehir / TÜRKİYE Tel:+90 222 236 21 50 (pbx) Fax: +90 222 236 21 59 info@esalba.com