Esalba |

Esalba Metal 1942 senesinden beri metal parça yardımcı sanayi olarak faaliyet gösteren Albakom Metal A.Ş ile 1921 senesinden beri deniz taşımacılığı alanın   da faaliyet gösteren Cerrahgil A.Ş nin deneyim ve tecrübeleri ile kurduğu bir üretim firmasıdır.

Esalba Metal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde, Türkiye’nin en modern metal parça yardımcı sanayi yatırımı olma iddasıyla Ocak 2007 tarihinde     faaliyete geçmiştir. 

Otomotiv, Beyaz Eşya, Ankastre Mutfak Aletleri, Metal Raf Sistemleri sektörlerine çeşitli proseslerle metal şekillendirme hizmeti vermektedir.

Sac işleme ile ilgili özel hatlar ve projeler yapmaktadır.

Tragen markası ile ankastre mutfak ürünleri üretmektedir.

Misyon&Vizyon |

Misyonumuz;
Yenilikçi üretim teknolojileri ile yassı metal işlemeyi müşteri odaklı ve sürdürülebilir büyüme ile gerçekleştirebilmek.

Vizyonumuz;
Kaliteli ve hızlı servisi, müşterilerine sunduğu çözümler, kuvvetli çalışma ekibi ile rakiplerinden daima bir adım önde
olmak ve değer yaratmak.


Kalite Politikası |

 

KALİTE  POLİTİKAMIZ

 

İç ve dış müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda en büyük ilkemiz; yeni teknolojileri takip ederek, çalışana ve çevreye saygılı ve sürekli iyileşmeyi hedefleyerek değer yaratan bir firma olmak için  Kalite Yönetim Sistemi’mizin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktır.

Bu ilkemizin gerçekleştirilmesi için:

• Yönetim Sistemleri standartlarını uygulayıp sürekli iyileştirerek sürekliliğini sağlamayı, müşteri özel istekleri ve yasal gereklilikler doğrultusunda ürün üretmeyi,

• Müşteri taleplerini en yüksek kalite ve verimlilik ile karşılayarak, muhtemel müşteri gereksinimlerini önceden tespit ederek, müşteri şikayetlerine zamanında ve çözümcül yaklaşım ile müşteri mutluluğunu sağlamayı,

• Tüm faaliyetlerimizde çevre boyutları ve iş güvenliği ile bağlantılı tüm yasal gereklilikler başta olmak üzere, müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmeyi,

• Müşteri şikâyeti, çevre etkisi ve iş kazasında kabul edilebilir tek rakamın “sıfır” olduğunu benimsemeyi,

• Tedarikçilerini müşteri beklentileri, İSG ve ÇYS faaliyetleri doğrultusunda seçmeyi, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi,

• Karlı, sürekli büyüyen, gelişen bir firma olmayı ve işletme ortaklarını memnun etmeyi,

• Çağdaş bir firma olmak, rekabet koşullarına uyum sağlamak, misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için en önemli potansiyelimizin  bilgi olduğu bilinciyle hareket etmeyi,

• Çalışanlarımızın yaptığı işi zamanında ve ilk seferde doğru kalitede sonuçlandırılması için yetkinliklerini ve motivasyonlarını artırmayı,

• Çalışanlarımızın tüm potansiyelini yararlı hale getirebilmek için esnek ve yalın bir yönetim modeli içerisinde fonksiyon ve seviye ile ilişkili olmaksızın ekip  çalışmasını ön plana çıkarmayı

taahhüt ediyoruz.

 Değ. İndisi: 3   Değ. Tarihi: 09.07.2018

İŞLETME YÖNETİCİSİ

ALPER CANBAZ

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği |


ÇEVRE/İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ESALBA METAL San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun amacını ve bağlamını referans alarak, vizyonumuz, misyonumuz, diğer politikalarımız ile uyumlu olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile örtüşen, çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygun entegre bir çevre/isg yönetim sistemi kurmak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

 

Bu politika doğrultusunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

 

1)    Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;

 

2)    Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirme kapsamında etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm kaynakları sağlamak, görevlendirmeleri ve sorumlulukları tayin etmek,

 

3)    Şirketin benimsemiş olduğu stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu çevre amaçları edinmek, takip etmek.

 

4)    Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin anlaşılabilmesi için gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin organize edilmesini özendirmek, desteklemek.

 

5)    Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişebilmek için süreçlerin ve proseslerin belirli aralıklar ile performans değerlendirmelerini yapmak,

 

6)    Çevre Yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personeli belirlemek, yetkilendimek ve desteklemek

 

7)    Her bir çalışanın kendi sorumu olduğu iş alanı/akışında çevre ve isg kurallarını yerine getirebilmesi için gerekli desteği sağlamak

 

8)     İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;

 

9)    Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,

 

10) Tüm üretim süreçlerinde çevre ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uymak,

 

11)  İşletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını: iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedeflemek,

 

12)  Risk analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip ve risk düzeylerini azaltmak,

 

13)  Tüm attıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek,

 

14)   Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;

 

15) Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını ve iş güvenliği kültürünü oluşturmak, bu yöndeki çalışmalarını teşvik ederek sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

 

16)  Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.

 

 

 

 

İŞLETME YÖNETİCİSİ

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikası

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘Önce İnsan’ prensibi ile hareket eden şirketimiz;

· Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikleri ve gönüllü olarak uyguladığımız standartları sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi
· Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı ; işçilerin sendikaya katılma , toplu görüşme haklarına saygı göstermeyi
· İşçileri herhangi bir nedenle veya uygulamayla ayırmamayı,eşit tutmayı
· Şirketin tüm faaliyetlerinde ve çalışanların tüm iş ilişkilerinde rüşvet ve yolsuzluğu önleyici tedbirler almayı
· Çalışanların kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı
· Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı
· Risk analizi yaklaşımı ile tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirleyerek bu kriterlerin eğitimler vererek çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlamayı
· Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, bizimle iş ilişkisinde olan her türlü alt tedarikçimizde çocuk işçi çalıştırmamayı; herhangi bir
nedenle kuruluşumuzda veya alt tedarikçilerimizde çocuk işçi çalıştırma durumu ortaya çıkarsa; bu durumu müşterimize bildirmeyi ve çocuk işçiyi okula yönlendirip takip etmeyi
· Çalışanlarımızın taciz ve suistimale maruz kalmaması amacıyla her türlü tedbiri alıp, kontrollerini gerçekleştirmeyi
· Çalışanların işyerinde güvenli ve etkin şekilde çalışmalarını engelleyen alkol, uyuşturucu gibi ilaçların kullanımını önleyen tedbirler almayı
· Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı
· Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre faaliyetlerinde devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

İş Ahlakı 

• İletişim: Herhangi bir medya kuruluşuna, şirketimiz adına açıklama yapma yetkisi ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ veya yetkilendireceği şirket üst düzey yöneticisidir.
• Gizlilik: Çalışanlarımız görevlerini yürüttükleri sırada, şirket ya da paydaşlarına ilişkin öğrenmiş oldukları gizli ya da açıklanmasında sakınca bulunan bilgileri hiçbir ortamda açıklayamaz.
• Hediye Almama: Çalışanlarımız iş ilişkisinde bulunduğu kişilerden hediye talep edemez, bu anlamı doğuracak davranışlarda bulunamaz. Ayrıca dış müşteri ve tedarikçilerle iş birliği içerisinde olan bölümler ve çalışanlar, müşteri ve tedarikçilerden de hediye kabul edemez, ayrıca çalışanlarımız hediye almama ile ilgili kuralı iş birliği içerisinde olduğu tüm müşteri ve tedarikçilere iletmekle yükümlüdürler. Gelebilecek her türlü (para, mal, hizmet vb.) hediyeyi de kabul etmemek zorunda olup, bağlı olduğu yöneticisini de bu durumdan haberdar etmelidir. Ancak yılın özel günlerinde çalışanı yükümlülük altına sokmayacak sembolik değere sahip hediyeler bu kapsam dışındadır.
• Çıkar Çatışmaları: Şirket çıkarları kişisel çıkarların üzerinde tutulmalıdır. Çalışanlarımız görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel çıkar sağlamak üzere kullanamaz. Bunun için şirketini zarara uğratacak her türlü işlem ve eylemden uzak durmak zorundadır. Yolsuzluk asla kabul edilemez.
• Rekabet: Şirketimiz rekabet ederken yasalara uygun, açık, dürüst ve etik davranmaya son derece önem vermelidir.

Sorumluluklarımız

Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza karşı;

• Herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit davranmalıyız.
• Kendileri ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermeliyiz.
• Hak ve menfaatlerine karşı saygılı olmalı, iş ilişkilerimizde etik davranmalıyız.
• Çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncü rol almalıyız.


Çalışanlarımız

• Çalışanlarımızla her türlü iş ve iletişimimizde ırk, dil, din, cinsiyet vb. ayrım gözetilemez.
• İşe alımlarda işin gerekliliklerine göre karar veririz.
• Çalışanlarımıza kariyer fırsatları sağlıyor ve bu fırsatları kullanmalarını teşvik ediyoruz.
• Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini rahatlıkla sunabildiği bir iletişim ortamını destekliyoruz.
• Çalışanlarımızın bağlılığına ve sorumluluk duygusuna güveniriz. Her zaman iş ahlakı içerisinde hareket edeceklerinden ve her türlü menfaat çatışmasından uzak duracaklarından şüphe duymayız.
• Çalışanlarımızın kişisel bilgileri özenle saklanır ve izni olmadıkça şirket içi ya da dışı üçüncü şahıslara verilemez.
• Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratma çabasındayız.

Çalışanlarımızın yasal haklarına saygı duyar ve koruruz.

• Tüm çalışanlarımıza işe alımlarından başlayarak eşit olanaklar sunarız.
• Çalışanlarımızın iş becerileri ve kişisel gelişimi için eğitime önem veririz.
•  Yasal çalışma saatleri içerisinde çalışırız.
• Çalışanlarımızın özel yaşamlarına saygı gösteririz.
• Çocuk işçi çalıştırmayız.

 
 Hukuk ve Ahlak Kurallarına Uygunluk

• Tüm faaliyetlerimizde hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde hareket eder, toplum etik kurallarına ve çıkarlarına ters düşecek tutum ve davranışlardan kaçınırız.   


İşletme Yöneticisi
01.05.2017


İngilizce Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde Eskişehir / TÜRKİYE Tel:+90 222 236 21 50 (pbx) Fax: +90 222 236 21 59 info@esalba.com